รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ในการแข่งขันการจัดโตกอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ในการแข่งขันการจัดโตกอาหารเพื่อสุขภาพ ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  เมื่อวันที่19 สิงหาคม2562 ประกอบไปด้วย    นายธราธร อินทนันท์    นางสาวกรรณิกา อริวรรณา และนางสาวนฤมล จีนเจือพันธุ์    โดยมี ครูเกศณีย์ จันทร์ตะมะ ครูบุญญิสา วนาภรณ์ และครูปารเมศ คุณวงษ์  เป็นที่ปรึกษา