รีทรีตบุคลากรโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

อ.ปานจิต ปินตา ผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม และอ.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะครู บุคลากร รีทรีต  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562  หัวข้อ “Stay Strong Together”  1 เปโตร 5:1-3     โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  เป็นวิทยากรในครั้งนี้   ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562