ร่วมอบรมโครง mBot Starter Challenge

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูสมฤทธิ์ ต๊ะปัน และครูณัฐกิจ ลาวนันท์ พานักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมอบรมโครง mBot Starter Challenge   ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 3 สิงหาคม2562