ต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562

อ.สมาน  ไชยสถาน  และคณะผู้บริหาร พบปะนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562