กิจกรรมเนื่องใน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562  โดยมี อ.สมนึก  ปินตาดวง อนุศาสก  เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานกิจกรรมโดย อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน  ซึ่งในปีมีนี้กิจกรรมการแข่งขันกีฬานันทนาการให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขัน  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562