เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณโรงเรียนรังษีวิทยาที่สนับสนุนในการซื้อเสื้อกาวน์ให้กับนักเรียน ได้สวมใส่เมื่อเข้าห้องทดลองเพื่อทำการทดลองต่างๆในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย