ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยะทางเคมี 

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิริทธิ์พล ราศี  และนางสาวชีวาพร ชูดวง ทีมรังษีวิทยา ทีมที่1 และ นายจิณณวัตร ฟั่นพรม และนางสาวกรณ์กาญจน์ ยับ ทีมรังษีวิทยา ทีมที่ 2   ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยะทางเคมี    และนักเรียนในระดับม.ต้น 1ทีม ม.ปลายอีก1 ทีมได้แก่ นางสาวเปรมกมล อินหวัน,นางสาวนาฏนฤตย์ สุทธิ์สวรรค์ และนายเทวฤทธิ์ สมฤทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา. ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562