ได้รับรางวัล ในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้  เด็กหญิงพัชราภา ปวนละเอียด  ที่ได้รับรางวัลดีเด่น  ระดับประถมศึกษา  และนางสาวหทัยกาญจน์ สมบูรณ์   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562