Halloween day 2019 ระดับมัธยมศึกษา

Halloween day 2019 .เวทีฝึกฝนด้านภาษาและความกล้าแสดงออกให้กับ นร. นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและทีม จัดกิจกรรมวันฮาโลวีนขึ้นให้กับ นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ทั้งความรู้และบันเทิง สร้างสีสันวันฮาโลวีน .. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562