โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนระดับอนุบาล 2 และ 3

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียนระดับอนุบาล 2 และ 3  นั่งรถรางสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนเยี่ยมชมทัศนียภาพภายในศูนย์วิจัยการเกษตรพืชสวนฝาง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ในการนี้ทาง แผนกปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าศูนย์วิจัยการเกษตรพืชสวนฝางที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และเข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฏีใหม่ พร้อมทั้งให้ความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ให้กับเด็กๆได้เพาะปลูก ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการทำกิจกรรม และสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องของการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านดอนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมอาหารว่าง ไข่(ต้มไข่) และบริการรถราง ให้กับเด็กๆและอำนวยความสะดวกสถานที่ต่างนำเด็กๆเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563