พิธีไหว้ครูแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยาแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563  บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563