พิธีไหว้ครูแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยาแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563  บริเวณหน้าอาคารสิริพระคุณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563