โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนรังษีวิทยา ทางฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดขึ้น เช่น การขับร้องเพลง การประกาศผลการแข่งทักษะภาษาไทยอ่านทำนองเสนาะ คัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ สาธิตการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว และการแสดงวัฒนธรรมล้ำค่าด้วยผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชัน