กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและตัดสินใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและตัดสินใจ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้จัดขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564