ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภาควรรณ ชาญประเสริฐกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ภาควรรณ ชาญประเสริฐกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7  จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  จนได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานที่ใช้ชื่อว่า Buddy ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์  ประกาศ ณ วันที่่ 21 กรกฎาคม 2564