จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ฐานทางชีวะวิทยา  ฐานเคมี  ฐานเทคโนโลยี ฯลฯ โดยได้จัดขึ้นในบริเวณโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564