มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนรังษีวิทยา

เรื่อง  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม  2563 ถึง วันที่  5 เมษายน 2564  ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่  เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการและร่วมกันป้องกันอย่างเคร่งครัด   ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน  ในวันที่  19  เมษายน  2564  นี้

ดังนั้น  โรงเรียนรังษีวิทยาจึงขอประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  เพื่อเป็นการเน้นย้ำมาตรการและร่วมกันป้องกันอย่างเคร่งครัด   ในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน  จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดังนี้

  1. โรงเรียนรังษีวิทยาจะเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ในวันที่  19  เมษายน  2564  ตามปกติ  และให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป
  2. โรงเรียนขอความร่วมมือจากนักเรียน ครู  บุคลากร  ผู้ปกครองทุกท่าน งดหรือหลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด  (พื้นที่สีแดง)  และ พื้นที่ควบคุม  (พื้นที่สีส้ม)  หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19  ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรค  และป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด
  3. ขอให้นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน หรือผู้ที่ใกล้ชิดในครอบครัวที่เดินทางออกจากภูมิลำเนาหรือเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค  ได้แจ้งข้อมูลตามความจริงโดยไม่ปิดบังแก่ครูประจำชั้น  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติตามประกาศของโรงเรียน  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) อย่างเคร่งครัด   โดยสังเกตอาการของตนเองอยู่ในที่พักอาศัยอย่างน้อย 14 วัน  หากพบว่ามีอาการดังต่อไปนี้  ไข้สูง  2.มีน้ำมูก  3.ไอแห้ง 4.เจ็บคอ 5.หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการที่แสดงออกถึงโรคโควิด-19  ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดต่อไป
  4. ขอทุกท่านได้ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ  เมื่อไปในที่ชุมชน  ห้างสรรพสินค้า  ตลาดนัด ฯลฯ
  5. โรงเรียนดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสำนักงานต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ
  6. โรงเรียนมีจุดคัดกรองผู้ผ่านเข้า ออกโรงเรียนด้วยการตรวจวัดไข้ และ จัดแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ
  7. รณรงค์ให้นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนทุกคน  ผู้ปกครองและบุคคลภายนอก ที่เข้าบริเวณภายในโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  8. โรงเรียนแจ้งข่าวสาร ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ที่ได้ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างดีแก่นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองให้ทราบอย่างทันท่วงที
  9. โรงเรียนจะมีแบบฟอร์มคัดกรองนักเรียน ก่อนเปิดเรียนภาคฤดูร้อนให้นักเรียน  ผู้ปกครองได้กรอก  เพื่อคัดกรองนักเรียนอย่างเคร่งครัด  ในการติดตามเฝ้าระวัง  ตลอดจนการวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภายในสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็วและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ  การกรอกแบบคัดกรอง ผ่านทาง  rsv.ac.th ,  Facebook  :  Rangsee Vittaya  , Page : rsvschool  และ Line ครูประจำชั้น

ทั้งนี้  ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด  โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่  8  เมษายน  2564

(นางดารา  ปัญญาพฤกษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา