ขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนสมาร์ททีวี และเครื่องปรับอากาศ

โรงเรียนรังษีวิทยาขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนสมาร์ททีวีสำหรับห้องเรียน ชั้นประถมศักษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องเรียนนาฎศิลป์ และห้องดนตรีแผนกประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565