นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีบุคลากรเษียณอายุงานจำนวน 13 ท่าน ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ วิรัช โกยดุลย์ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา เรื่อง “สันติสุขที่พระเยซูคริสต์ทรงประทานให้” (Shalom) ซึ่งในปีการศึกษา 2564  จัดขึ้น  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565