ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยาได้มีการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา เพื่อรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา ในการประชุม ได้มีการแสดงของนักเรียน การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จับสลากรางวัลแก่ผู้ปกครองที่ร่วมการประชุม และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยา เนื่องจากหมดวาระการทำงาน ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565