อบรมทดแทนหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมทดแทนหน่วยลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565