แสดงความยินดี กับ เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน ที่ได้รับรางวัล “พชรจักร”

โรงเรียนรังษีวิทยา  ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายกมลภัทร ภัทรกมลเสน นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล “พชรจักร” สาขา “เยาวชนต้นแบบด้านอนุรักษ์สืบสาน ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและบุคคลผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ในศษตวรรษที่ 21” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565  ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.