กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงเรียนรังษีวิทยา ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2566 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

โดยมีกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดขึ้น เช่น การขับร้องเพลง การประกาศผลการแข่งทักษะภาษาไทย การประกวดละครเวทีวรรณคดีไทย การประกวดการแต่งกายตัวละครตามวรรณคดีไทย