ประวัติโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑  ศาสนาจารย์ทองคำ  พันธุพงศ์  ประธานคริต์สจักรภาคที่ ๑  ร่วมกับ ผู้ปกครองเมือง  จานิต  กรรมการในคณะธรรมกิจคริสต์จักรที่ ๑ ฝาง ได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนขึ้นที่หมู่บ้านสบมาว  อำเภอฝาง   จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ปกครองเมือง  จานิต  ได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน  ๑ ไร่  ๒ งาน   เป็นที่ตั้งโรงเรียน และได้แต่งตั้งให้  ผู้ปกครองดวงแสง  แสงบุญเรือง  ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ  นายจู  เข็มเล็ก เป็นผู้จัดการ  และนางจันทร์คำ  รัตนบุตร  เป็นครูใหญ่  มีอาคารเรียนชั้นเดียว ๑ หลัง
ผู้ปกครองอุ่น  แสงจันทร์      ได้รับโอนกิจการโรงเรียนจากคริสต์จักรที่ ๑ ฝาง        ในปีพุทธศักราช  ๒๔๙๒     ได้ยื่นขออนุญาตเป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน   เมื่อวันที่  ๖ กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๔๙๒  ชื่อ  โรงเรียนรังษีวิทยา  ประเภทสามัญ   สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ    รับนักเรียนตั้งแต่ประถม ๑ ถึง มัธยมปีที่  ๓    ได้ไม่เกิน  ๒๖๐  คน  และได้แต่งตั้งให้  นายเสาร์  เชษฐชมภู  เป็นผู้จัดการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๗  ผู้ปกครองอุ่น  แสงจันทร์  ได้ย้ายสถานที่ตั้งจากบ้านสบมาว  ไปอยู่ริมถนนโชตนา  หมู่ ๙  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นอาคารเรียน  ๒ ชั้น    ครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑๒  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ขณะนั้น  ๑๒ ไร่    และแต่งตั้งให้  นายนพ  เมธา   ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ
            นายแพทย์พิพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์  ได้รับโอนกิจการโรงเรียนจาก  ผู้ปกครองอุ่น  แสงจันทร์  เมื่อ  ๖ มิถุนายน  ๒๕๑๒   ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลศึกษา  ในปี ๒๕๒๒   รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี ๒๕๒๔  และได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็นโรงเรียนเทียบเท่ามาตรฐานของโรงเรียนรัฐบาล เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๒๔   ในเวลาต่อมา นายนพ  เมธา  ได้ลาออกจากหน้าที่ผู้จัดการ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๒๖    ผู้ปกครองอินสอน  เมธา   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๒๖   (ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๘   มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณา แต่งตั้งให้  ผู้ปกครองชัชวาล  ไชยเศรษฐ  เป็นผู้จัดการ  ตั้งแต่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘  และลาออกเมื่อ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๙  มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ นายเกรียงศักดิ์  โกมลรัตน์  เป็นผู้จัดการ เมื่อ  ๒  ตุลาคม ๒๕๒๙ )
ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑  นายแพทย์พิพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์  ได้โอนกิจการโรงเรียนให้เป็นของมูลนิธิแห่งสภาคริสต์จักรในประเทศไทย  โดยมี  ศาสนาจารย์อรุณ  ทองดอนเหมือน  ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับโอน      โรงเรียนได้มีการบริหารกิจการโรงเรียนตามระเบียบมูลนิธิฯ       โดยมอบหมายให้ ศาสนาจารย์บุญศักดิ์  จงวัฒนา  ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต พุทธศักราช  ๒๕๓๑  ซึ่งขณะนั้น นายเกรียงศักดิ์  โกมลรัตน์  ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ   จนถึง  ๓๑   สิงหาคม    ๒๕๓๑    มูลนิธิฯ แต่งตั้งให้ ผู้ปกครองเกษม  ตรีอินทอง  เป็นผู้จัดการเมื่อ  ๑ กันยายน  ๒๕๓๑  ถึง  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๓๒   ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๘-๒๕๓๑    โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ    ต่อเนื่องกันถึง ๔ คน
เมื่อวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  มูลนิธิฯ แต่งตั้งให้  ผู้ปกครองสถาพร  ลิ่มผดุง  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  ถึง วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒   รวมระยะเวลา  ๒๐  ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่โรงเรียนได้มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการ     กิจการนักเรียน     ด้านอาคารสถานที่   ได้มีการสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนคือ  อาคารระดับมัธยมศึกษา   ชื่ออาคารสิริพัฒน์ ๔๕   อาคารเรียนระดับอนุบาล ชื่อ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา ๕๐   อาคารเรียนระดับประถมศึกษา ชื่อ อาคารสิริวัฒนา  ดวงแสง อุ่น พิพัฒน์  อาคารเรียนพลศึกษาและโรงอาหาร ชื่อ อาคารจานิตเมมโมเรียล     อาคารหอประชุม ชื่อ หอประชุมอินสอน      สร้างสระว่ายน้ำเพื่อใช้ในการเรียนสอนแก่นักเรียนและให้บริการแก่บุคคลภายนอก ชื่อสระว่ายน้ำสิโลอัม  ตลอดจนมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน คลื่น ๙๔ MHz  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนรังษีวิทยาเป็นผู้ให้การสนับสนุน    ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะครู-นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในเขตอำเภอฝาง   แม่อาย  ไชยปราการ   ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  เป็นการทำพันธกิจที่ถวายพระเกียรติแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาถึงปัจจุบัน
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖  มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ปกครองสมบูรณ์  ปัญญาพฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๖  ถึง ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒  มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ ผู้ปกครองชัชวาล  ไชยเศรษฐ  ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ถึง  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘  โดยแต่งตั้งให้ ศาสนาจารย์อรรถพงษ์  กมลรัตน์  ดำรงตำแหน่ง  ผู้จัดการ  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ถึง ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙   และ แต่งตั้งให้ นางทัศนีย์  ลิ่มผดุง  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ถึง ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๘  มูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งให้ ศจ.ไตรรัตน์   ทองสัมฤทธิ์  ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ถึง  วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑
ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙  ศจ.ไตรรัตน์   ทองสัมฤทธิ์  ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   โดยแต่งตั้งให้      อ.สมาน  ไชยสถาน   ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการ   ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ( ค.ศ. 2018 ) มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ได้แต่งตั้งให้ผู้ปกครองพงษ์  ตนานนท์  ทำหน้าที่เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้แต่งตั้งนายสมาน  ไชยสถาน  เป็น ผู้จัดการ – ผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ จนถึง ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๓  ผป.ชนะ   ศรีเพ็ญ  ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และนางดารา   ปัญญาพฤกษ์ เป็นผู้อำนวยการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสิรินันท์  ศรีวีระสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมี ศจ.อรรถพงษ์   กมลรัตน์ ทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการ และนางดารา   ปัญญาพฤกษ์ เป็นผู้อำนวยการ ( ตั้งแต่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ จนถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  มน.ชูศักดิ์  โอภาสนิรัติศัย  ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมี ศจ.อรรถพงษ์   กมลรัตน์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ  นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงษ์ เป็นผู้อำนวยการ (ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕)  ต่อมา นางอรวรรณ กัลชาญพิเศษ เป็นผู้อำนวยการ (ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน)  และเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ จนถึง ปัจจุบัน  ผป.บุญมาก   แสงจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งจากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่   ๓๓ ไร่ ทิศเหนือจรดสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง และโรงพยาบาลฝาง   ทิศใต้จรดทางสาธารณะ    ทิศตะวันออกจรดถนนโชตนา  และทิศตะวันตกจรดที่ดินส่วนบุคคล

หมายเหตุ       ผู้ปกครอง  หมายถึง  ตำแหน่งทางศาสนศักดิ์

 

รายนามผู้รับใบอนุญาต

๑.  นายดวงแสง                 แสงบุญเรือง         พ.ศ. ๒๔๙๑
๒.  นายอุ่น                        แสงจันทร์             พ.ศ.๒๔๙๒ – พ.ศ.๒๕๑๒
๓.  นายแพทย์พิพัฒน์         ตรังรัฐพิทย์           พ.ศ.๒๕๑๒–พ.ศ.๒๕๓๑
๔.  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  เมื่อ ๑๙  มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๓๑ – ปัจจุบัน  โดยมีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตตามระเบียบของมูลนิธิฯ ดังนี้
๔.๑  ศจ.อรุณ                   ทองดอนเหมือน         ตั้งแต่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๓๑ ถึง ……….. (โรงเรียนรังษีวิทยา,๒๕๔๒ : ๒๙)
๔.๒  ศจ.บุญศักดิ์              จงวัฒนา                   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑   ถึง ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๖   (โรงเรียนรังษีวิทยา,๒๕๔๒ : ๓๑)
๔.๓  ผป.สมบูรณ์              ปัญญาพฤกษ์            ตั้งแต่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๖ ถึง ๓๐  เมษายน ๒๕๕๒
๔.๔  ผป.ชัชวาล               ไชยเศรษฐ               ตั้งแต่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ ถึง ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๘
๔.๕  นายไตรรัตน์             ทองสัมฤทธิ์              ตั้งแต่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๐
๔.๖  ผป.พงษ์                  ตนานนท์                   ตั้งแต่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐   ถึง ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒
๔.๗  ผป.ชนะ                  ศรีเพ็ญ                      ตั้งแต่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ถึง ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓
๔.๘  ผป.ดร.สิรินันท์         ศรีวีระสกุล                 ตั้งแต่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓   ถึง ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๔
๔.๙  มน.ชูศักดิ์                โอภาสนิรัติศัย            ตั้งแต่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ถึง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔.๙  ผป.บุญมาก              แสงจันทร์                 ตั้งแต่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖  ถึง ปัจจุบัน

รายนามผู้จัดการ

๑.  นายจู                                   เข็มเล็ก           ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑
๒.  นายเสาร์                              เชษฐชมภู       ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๒
๓.  ผป.นพ                                เมธา               ตั้งแต่ ไม่ปรากฏหลักฐาน ถึง ไม่ปรากฏหลักฐาน
๔.  นายเดชา                             วัฒนาพร         ตั้งแต่ ไม่ปรากฏหลักฐาน ถึง  ๑ มิถุนายน ๒๕๐๕
๕.  ผป.นพ                                เมธา               ตั้งแต่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๐๕ ถึง ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๒๖
๖.  ผป.อินสอน                          เมธา               ตั้งแต่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๒๖  ถึง  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๒๘
๗.  ผป.ชัชวาล                          ไชยเศรษฐ      ตั้งแต่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๒๘  ถึง  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๙
๘.  ผป.เกรียงศักดิ์                     โกมลรัตน์        ตั้งแต่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๒๙  ถึง  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๓๑
๙.  ผป.เกษม                            ตรีอินทอง        ตั้งแต่ ๑  กันยายน ๒๕๓๑  ถึง  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๓๒
๑๐.ผป.สถาพร                          ลิ่มผดุง            ตั้งแต่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๒   ถึง  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๒
๑๑.ศจ.อรรถพงษ์                      กมลรัตน์          ตั้งแต่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ถึง ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๙
๑๒.นายสมาน                           ไชยสถาน        ตั้งแต่   ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ถึง ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓
๑๓.ศจ.อรรถพงษ์                      กมลรัตน์          ตั้งแต่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ถึง ปัจจุบัน

 

รายนามครูใหญ่            เนื่องจากในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงครูใหญ่บ่อยครั้งซึ่งไม่สามารถยืนยันวันเดือนปี ที่ทำหน้าที่ได้  จึงระบุ วันเดือนปี เท่าที่มีหลักฐานปรากฏเท่านั้น

๑.  นางจันทร์คำ                         รัตนบุตร
๒.  นางปราณี                            บัวจันทร์
๓.  นายประยูร                           พันธุพงศ์
๔.  นายวินัย                              ชัยนิลพันธ์
๕.  นายพิทักษ์                          บานนิกุล (รักษาการ)
๖.  นายจำนงค์                          พรหมภักดิ์
๗.  ผป.ศิลนารถ                        ชุมศรี
๘.  นายบุญมาก                        แสงจันทร์
๙.  ผป.อินสอน                         เมธา
๑๐.นายนิรันดร์                          อินทะพันธุ์
๑๑.นายสุรพล                           สิทธิธัญญ์ (รักษาการ)
๑๒.นายพิทักษ์                         บานนิกุล        ตั้งแต่  ๒ กันยายน ๒๕๓๑
๑๓.นายสมศักดิ์                        ตาฬุมาศสวัสดิ์ (รักษาการ) ถึง  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๓๒
๑๔.ผป.สถาพร                         ลิ่มผดุง          ตั้งแต่ ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  ถึง ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๒
๑๕.นางทัศนีย์                          ลิ่มผดุง          ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ถึง ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๙
๑๖. นายสมาน                         ไชยสถาน       ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ถึง ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓
๑๗. ผป.ดารา                           ปัญญาพฤกษ์ ตั้งแต่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๒  ถึง ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๔
๑๘. นางสาวศรีนวล                  นุ้ยหงษ์          ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๑๙. นางอรวรรณ                      กัลชาญพิเศษ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ถึง ปัจจุบัน

 

อ้างอิงข้อมูลสัมภาษณ์จาก : 
1. ผู้นำคณะธรรมกิจ  จากคริสตจักรที่ 1 ฝาง
– ผป.สิงห์คำ       จาริเพ็ญ
– ผป.ประเสิรฐ     จานิต  (ลูก ผป.เมือง  จานิต  : ผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน)
– ผป.                  เชฐชมพู   (ลูก ผป.เสาร์  เชฐชมพู : ผู้มีส่วนก่อตั้งโรงเรียน
– ผป.มานะ          อิ่นแก้ว
– ผป.จันทร์สม     นาคเสน
2. ลูกหลานตระกูลแสงจันทร์
–  ผป.อุ่น             แสงจันทร์
–  อ.บุญมาก        แสงจันทร์
–  อ.ปราณี           นาคเสน
3. ลูกหลาน ผป.ไสว    กันธิจัย
4. ผป.อินสอน       เมธา
5. อ.มานพ           เมธา (พี่ชาย อ.อินสอน เมธา)
6. ผป.ลัดดาวัลย์    เมธา
7. อ.วิจารณ์          ยาวิไชย
8. อ.นิรันดร์          อินทะพันธุ์
9. คุณน้อย           เสริมชัยวงศ์
10.ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย