Best All Around 66

Best All Around
ประจำปีการศึกษา 2566
RSV School  รุ่น “AKINPATRA”

ประวัติ

นายพฤกษ์ภูผา จันทร์ตะมะ
ชื่อเล่น:       ภูผา
วันเกิด:       วันที่ 4 มีนาคม ปี พ.ศ.2549 อายุ 17 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
ที่อยู่:          บ้านเลขที่ 183 หมู่ 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
บิดา:          นายสมชาย จันทร์ตะมะ   อาชีพ  ข้าราชการครู
มารดา:      นางเกศณีย์ จันทร์ตะมะ  อาชีพ  ครูเอกชน
น้องสาว:    นางสาวพลอยภูพิงค์ จันทร์ตะมะ
การศึกษา: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอม 3.94

 

คติประจำใจ  “Life is only as good as your mindset.”

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

-ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565
-ได้รับรางวัลเชิดชูเด็กดี มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ

-เป็นผู้มีผลการเรียนดี Top tree ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 นักเรียนทุนโครงการเข้าแถวสู่มหาวิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
  จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย
-ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาวิชาเคมี ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี2566
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
  ปี 2565ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมารยาทงาม ระดับ ม.4-6 วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2565
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินวิชาเคมี และประเภทคะแนนรวม การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และ
  คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566
-ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทองแดง วิชาเคมี ,วิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีววิทยา การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน “ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยที่
  เปลี่ยนแปลง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเปิดกล่องชอล์ก ปีที่ 21 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
  ปีการศึกษา 2566

ผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยี

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสื่อวีดีทัศน์ สื่อสารต้านภัยฝุ่นโครงการต้นกล้าท้าหมอกควัน ระดับภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
-ได้รับรางวัล Popular vote และ The Most of Popular vote การประกวดสร้างสื่อ Smog Infographic ระดับภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผลงานดีเด่นด้านดนตรี

-เล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลม ฟรุท( Flute) วงโยธวาทิตโรงเรียนรังษีวิทยา
-เข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีในวันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปีการศึกษา2565
-เล่นดนตรีจิตอาสาในกิจกรรมวันบูรณาการยี่เป็ง กลุ่มสาระศิลปะและการงานอาชีพ โรงเรียนรังษีวิทยา ปี 2566 และ งานกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนรังษีวิทยา ปี 2566
-เล่นเครื่องดนตรีประเภทกลอง กิจกรรมกองเชียร์สีฟ้า งานกีฬาสีโรงเรียน ปี 2566

ผลงานดีเด่นด้านกีฬา

-เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอลมัธยมปลาย สีชมพู รุ่นอายุ 15-18ปี ปี 2565

ผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ

-เป็นนักศึกษาผู้บังคับบัญชา(คอมแมน)ชั้นปีที่ 2

ผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-นักเรียนโครงการค่ายเด็กไทยรักษ์ป่ารุ่นที่ 12 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าไม้