Best All Around65

Best All Around
ประจำปีการศึกษา 2565
RSV School  รุ่น “AQUAMARINE”

ประวัติ

นายภีระพันธ์ จิตร์อารุณ
ชื่อเล่น              ภีร์
เกิดเมื่อวันที่     13 กรกฎาคม  พ.ศ.2547  อายุ 18 ปี  เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย  ศาสนา  พุทธ
ที่อยู่                บ้านเลขที่ 224 หมู่ 1 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
บิดา                 ว่าที่ร.ต.ภานุพันธ์ จิตร์อารุณ         อาชีพ ค้าขาย
มารดา             นางภีระวรรณ จิตร์อารุณ              อาชีพ ข้าราชการพยาบาล
น้องชาย          นายภานุชนน จิตร์อารุณ
น้องสาว          เด็กหญิงภัธภิฌา  จิตร์อารุณ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
สายการเรียน  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

คติประจำใจ  “Nobody is perfect but everything is so good in itself.”

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

– ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ

– ได้คัดเลือกเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2  โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกาา 2564 สาขาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาลัยเชียงใหม่ 
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ปีการศึกษา 2564
– ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน    ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปี 2565
– 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานเปิด กล่องชอล์กปีที่ 20
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
– เป็นผู้มีผลการเรียนดี
 TOP THREE ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
– ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หมวดวิชา
ฟิสิกส์    รางวัลระดับเหรียญเงิน หมวดวิชาเคมี การประกวดตอบ
ปัญหาวิชาการ ในงาน
 Academic war สงครามแห่งปัญญา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
– ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ประเภทคะแนนเคมี รางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทคะแนนรวม ประเภท
ฟิสิกส์และ
ประเภทคณิตศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2565

ผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยี

– ได้รับเหรียญทองแดงระดับประเทศ จากผลงานเรื่องโครงการพลังงานไฟฟ้าจากมูลสัตว์ ในภายใต้โครงการ
พัฒนา หลักสูตรออนไลน์ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ปีการศึกษา 2564

ผลงานดีเด่นด้านดนตรี

– ร่วมแสดง Karaoke singing contest ในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

ผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นำ

– ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานรุ่นปีการศึกษา 2565 ในชื่อรุ่นว่า “อความารีน (Aquamarine)”
– ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักกีฬาในงานกีฬาสีโรงเรียน ปีการศึกษา 2563