E-Mail

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดทำ E-Mail ให้กับนักเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนระบบออนไลน์ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่
หมายเหตุ : ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ให้นักเรียนใช้อีเมลเดิมของนักเรียนที่มีอยู่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่ออีเมลสำหรับนักเรียน เพิ่มเติม