RangseeVittaya School

RangseeVittaya School

RangseeVittaya School

     RangseeVittaya School Activity

สัมพันธ์ชุมชน

                                                       บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า  (มัทธิว 5:9)

กิจกรรมเด่น Featured Activities

TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2018

ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน

กบจูเนียร์ โรงเรียนรังษีวิทยา

Health Wisdom Belive Service

สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ

                                                  ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนี้ เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย  (1 ยอห์น 4:11)

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการห้องเรียน IEP และ IECP

                                                          บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั้นก็เป็นสุข เพราะว่าจะได้เรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้า  (มัทธิว 5:9)