คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผป.ดร.สิรินันท์  ศรีวีระสกุล
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

ผป.ดร.บุญมี  ทรัพย์จอเพชร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศจ.สวรรค์  ดาวเรือง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภาวัช  กันธวรรณ์
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

นายผดุง  เงินสร้อย
กรรมการ ผู้แทนครู

ศจ.อรรถพงษ์  กมลรัตน์
กรรมการ ผู้จัดการ

นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงษ์
กรรมการเลขานุการ ผู้อำนวยการ