คณะกรรมการบริหารภายใน

นายสมาน    ไชยสถาน
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

ศจ.สมนึก    ปินตาดวง
อนุศาสก

ศจ.วัฒนพงษ์    เกิดคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางอรวรรณ    กัลชาญพิเศษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

 

นางประนอม    อุดทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายผดุง    เงินสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ศจ.สนิท    สายรอคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวพิราวรรณ   ปวนแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา