คณะกรรมการบริหารภายใน

ศจ.อรรถพงษ์    กมลรัตน์
ผู้จัดการ

นางสาวศรีนวล  นุ้ยหงษ์
ผู้อำนวยการ

ศจ.อนุชาญ  สิโรรส
อนุศาสก

นายผดุง    เงินสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชน
และกิจการทั่วไป

นางสาวกาญจนา    รัตนไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ

นายสุวรรณ  จรรยานะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน