คณะกรรมการบริหารภายใน

ศจ.กิตติคุณ   มาวิน
ผู้จัดการ

ผป.ดารา   ปัญญาพฤกษ์
ผู้อำนวยการ

ศจ.สมนึก    ปินตาดวง
อนุศาสก

นางประนอม    อุดทา
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นายผดุง    เงินสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ศจ.สนิท    สายรอคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวกาญจนา    รัตนไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ