คณะกรรมการบริหารภายใน

ศจ.อรรถพงษ์    กมลรัตน์
ผู้จัดการ

ผป.ดารา   ปัญญาพฤกษ์
ผู้อำนวยการ

ศจ.สมนึก    ปินตาดวง
อนุศาสก

นายผดุง    เงินสร้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ศจ.สนิท    สายรอคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวกาญจนา    รัตนไพบูลย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ