แผนกปฐมวัย

นางสาวดารุณี    ขันทะสา
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางอรพินธ์    นามธง
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจำปา    ปวงคำ
หัวหน้างานกิจการนักเรียนและอาคารสถานที่