แผนกประถมศึกษา

นายถนอม    ขันคำ
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นายธวัช    เมืองแก้ว
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางพัชรินทร์    สอาดล้วน
หัวหน้างานวิชาการและหัวหน้างานโครงการ IEP

นางนงลักษณ์    เมืองแก้ว
หัวหน้างานวิชาการ

หัวหน้าระดับ

นางสาวมาฆะศิริ    แสงดอก
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางนงลักษณ์    นกแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นางแสงดาว    แบนปิง
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นางมัชญานันท์    คำภีระ
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรียวัลลิ์    วังชะรัตน์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภรภัทร    จินาแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษา

นางรุ่งฤดี    โพธิกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางทัศนีย์    สุรีย์รัก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์    ยศชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นายทวีสิทธิ์    ใสคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางละออง    แก้วกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายจิรวิชญ์    ศิริพงษ์อำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางนงลักษณ์    เมืองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสลามรัตน์    นรการผดุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ