แผนกประถมศึกษา

นายธวัช  เมืองแก้ว
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นายอริยธัช  รพีกาญจน์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายถนอม  ขันคำ
หัวหน้างานวิชาการประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพัชรินทร์    สอาดล้วน
หัวหน้างานวิชาการประถมศึกษาปีที่ 4-6

หัวหน้าระดับ

นางสาวมาฆะศิริ    แสงดอก
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรรณพร  ปั้นลี้
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2

นายณภัทร  ตันติน้อย
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3

นายณรงค์  นามธง
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4

นางปรียวัลลิ์    วังชะรัตน์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภรภัทร    จินาแก้ว
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมศึกษา

นางรุ่งฤดี    โพธิกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางทัศนีย์    สุรีย์รัก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางสาวเสาวลักษณ์    ยศชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวอน  โชติระวีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางละออง    แก้วกาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นายจิรวิชญ์    ศิริพงษ์อำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางนงลักษณ์  เมืองแก้ว
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

นางสาวสลามรัตน์    นรการผดุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ