แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวพิราวรรณ  ปวนแดง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

นางเจตรณี    บุญนาวา
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุรพิน    วรรณชัย
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

RangseeVittaya School

นางสาวรัชดา    ปันเวียง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางณัฎฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจันทร์จิรา    ทองอินทร์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นางแสงเดือน    เงินสร้อย
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิริยะ    เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รักษาการ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางศศิธร    บุญแต่ง
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ    จันทร์ตา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนชล  ชุ่มมงคล
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสัญญา  นาคเสน
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

นางอุดมรัตน์    พจน์สุจริต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

นางรัตนา    กิจต๊ะสัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยภัคร    บุญถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

นางกิตติพร  พุฒแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

นางกุลยารัศมิ์    คณะยุทธพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสายฝน    ถนอมวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ

นายศราวุธ    สอาดล้วน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ