แผนกมัธยมศึกษา

นางสาวพิราวรรณ  ปวนแดง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนต้น

นางเจตรณี    บุญนาวา
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุรพิน    วรรณชัย
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

RangseeVittaya School

นางสาวรัชดา    ปันเวียง
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางณัฎฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวจันทร์จิรา    ทองอินทร์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา

นางแสงเดือน    เงินสร้อย
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอนุวัฒน์  สุทธิพรปัญญา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางศศิธร    บุญแต่ง
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเบญจรักษณ์    นฤประชา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนชล  ชุ่มมงคล
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายสมฤทธิ์   ต๊ะปัน
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

นางอุดมรัตน์    พจน์สุจริต
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาภาษาไทย

นางรัตนา    กิจต๊ะสัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาคณิตศาสตร์

นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปิยภัคร    บุญถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

นางกิตติพร  พุฒแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาศิลปะ และการงานอาชีพ

นางกุลยารัศมิ์    คณะยุทธพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศราวุธ    สอาดล้วน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิชาภาษาต่างประเทศ