ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน


นางสาวอมรรัตน์  ดาวเรือง
หัวหน้างานการเงิน


นางประนอม  อุดทา
หัวหน้างานการบัญชี


นางวงเดือน  เกิดคำ
นายทะเบียน


นายอุดร  ใสคำ
หัวหน้างานพัสดุ ครุภัณฑ์


นายวาทิน    อินทะพันธุ์
หัวหน้างานสารสนเทศ


นายนิรันดร์  คำยอง
หัวหน้างานแนะแนว

คศ.ทักษิณา  คำแพงศรี
หัวหน้างานศาสนกิจ


นางอำพร  ปัญญา
หัวหน้าแม่ครัว