การนิเทศเยี่ยมเยียน โรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภาฯ

โรงเรียนฯให้การต้อนรับคณะกรรมการพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในโอกาสที่มาทำการนิเทศ เยี่ยมเยียนและศึกษาสถานการณ์ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผป.ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ , ดร.รัศมี แดงสุวรรณ , ผป.ชนะ ศรีเพ็ญ โรงเรียนรังษีวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561