ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

ตัวแทนนักเรียนทีมขบวนการ 5 สีท้าหมอกควัน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความหมายของธง 5 สี และบอกสถานที่ติดตั้งธง แก่นักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561