ค่ายนักเรียนคริสเตียนและรับเชื่อ หัวข้อ “จงดำเนินชีวิต อย่างคนมีปัญญา”

ฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนคริสเตียนและรับเชื่อ หัวข้อ “จงดำเนินชีวิต อย่างคนมีปัญญา” (เอเฟซัส 5:15) โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561