ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 4

การประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน  สมัยสามัญครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสดุดี  หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561