พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับการเลือกเข้ามาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561