รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแยกแผนการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภายใน)

1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแยกแผน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4