ดูแลแปลงนา ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อดูแลแปลงนา ตามโครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” แปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561