อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย

ครูในระดับปฐมวัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561