อบรม เชิงปฏิบัติการ การสร้างดาวเที่ยมกระป๋อง (CanSat Thailand 2018)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนลยีโดยครูณัฐภัทร ใจหมั้นและครูสมฤทธิ์ ต๊ะปัน นำนักเรียนจำนวน 8 คนเข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการ การสร้างดาวเที่ยมกระป๋อง (CanSat Thailand 2018) ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อชี้แนะแนวทางการส่งผลลงานในรอบที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561