เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุดรีไซเคิล

สาระวิทยาศาสตร์ โดย ครูเจตรณี บุญนาวาและครูณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์ นำนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ทีม ได้แก่
1.นายจิณณวัตร ฝั้นพรม
2.นางสาวธันย์ชนก ชัยแก่น
3.นางสาว ธันยพร มานาบริบูรณ์
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุดรีไซเคิล ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561