สาระคณิตศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆในงานวันวิทยาศาสตร์

สาระคณิตศาสตร์แผนกมัธยมศึกษา
โดยครูจรรยพร ใจคำ…พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในวันที่7 สิงหาคม2561 ดังนี้
1.ระดับม.ต้น 3 คนได้แก่ ด.ช. ธนกฤต. อุปการ, ด.ช.ราชกิจ. ศรีใจ และด.ช.จิรายุ ฟั่นใจ..เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 180 IQ ผลการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน
2. กิจกรรมการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ
ทีมที่1
น.ส ปฏิมากร สิทัน
น.สสริดา นามอภิรมย์
ทีมที่ 2
น.ส สุดารัตน์ โสภา
น.ส หัทยา คิดประเสริฐ
ผลการแข่งขันได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน