เยี่ยมเยียนโรงเรียนรังษีวิทยา

อ.สมาน   ไชยสถาน   ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.รักษ์   พรหมปาลิต  อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ  เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2561