โครงการทัศนศึกษา “ดำเนินตามรอยพ่อ” โครงการหลวง ดอยคำ

แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา “ดำเนินตามรอยพ่อ” โครงการหลวง ดอยคำ โดยนำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2  ทัศนศึกษานอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กๆ ณ พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1(ฝาง) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2561