โครงการแลกเปลี่ยนความรู้พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอฝาง จัดกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนความรู้พฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอฝาง โดยมี นายนายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโสอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลฝาง มาให้ความรู้นักเรียนในร่ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561