โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” แปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

โครงการ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” แปลงนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระบรมราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อ.สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา เป็นประธานในพิธี สาธิตการปลูกข้าวแบบนาโยน โดย อ.สุเมธี พันชนะ ปีนี้ใช้พันธุ์ข้าวเหนียว สันป่าตอง 1 ณ แปลงนาพ่อหลวงอดุลย์ บุญทา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561