ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้น ม.2 

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ณ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก(น้ำรู) เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2562